Regulamin Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Bielenda Kosmetyki Naturalne S.A. (poprzednio : Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o.)

Definicje

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto poniższych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:

 • Administrator – administratorem danych osobowych jest: Bielenda Kosmetyki Naturalne S.A. (poprzednio : Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o.) ul. Fabryczna 20 , 31-553 Kraków Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI KRS KRS 0000982226, Kapitał zakładowy: 55.000,00 pln - opłacony w całości NIP 944-20-43-784 , Regon 356357380
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca z Newslettera, Fanpage, Informacji Handlowej, Stron Internetowych oraz Formularza Kontaktowego;
 • Strony Internetowe – witryna internetowa (grupa powiązanych ze sobą stron internetowych), składająca się z następujących domen: soraya.pl, dermika.pl
 • Social Media – fanpage, kanały, profile Administratora lub Marek Administratora prowadzone przez Administratora na portalach społecznościowych, np. na Facebook, Youtube, Twitter, na których zawarty jest odnośnik / link do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności;
 • Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie – po uprzedniej zgodzie wyrażonej przez Użytkownika – cyklicznych materiałów o treści marketingowej, promujących działalność Administratora oraz wiedzę z zakresu ochrony zdrowia;
 • Formularz Kontaktowy – usługa świadczona drogą elektroniczną, dostępna na Stronach Internetowych, której przedmiotem jest umożliwienie Użytkownikowi wysłania wiadomości do Administratora;
 • Informacja Handlowa – informacja charakterze handlowym przesyłana drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Regulamin - Regulamin Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Bielenda Kosmetyki Naturalne S.A. (poprzednio : Bielenda Kosmetyki Naturalne Sp. z o.o.).
 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną na Stronach

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  1. rodzaj, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora na Stronach Internetowych oraz w Social Media;
  2. prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora.
 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia Usług znajdują się w Polityce prywatności dostępnej poniżej pod Regulaminem.
 3. Informacje dotyczące stosowania plików Cookies i innych podobnych technologii w związku ze świadczeniem Usług znajdują się w Polityce Prywatności i Cookies dostępnej w oddzielnym linku.

USŁUGI

 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Administrator świadczy następujące Usługi:
  1. Strony Internetowe;
  2. Formularz kontaktowy;
  3. Linki do Marek;
  4. Udostępnianie;
  5. Linki do Social Media Marek;
  6. Newsletter;
  7. Social Media.
 2. Usługa Strony Internetowej polega na wyświetlaniu treści na stronie www Administratora lub poszczególnych Marek. Informacje dotyczą Administratora, w tym historii Administratora, Aktualności, Marek oferowanych przez Administratora, poszczególnych Marek lub informacji związanych tematycznie z Markami. Strony Internetowe zawierają Informacje Handlowe Administratora lub poszczególnych Marek. Aby skorzystać z Usługi Strony Internetowej należy wyświetlić w przeglądarce internetowej odpowiedni adres www Strony Internetowej.
 3. Usługa Formularza Kontaktowego polega na umożliwieniu wysłania tekstowej wiadomości elektronicznej do Administratora bezpośrednio ze Strony Internetowej, bez konieczności korzystania z własnej skrzynki elektronicznej. Do skorzystania z Usługi Formularza kontaktowego Użytkownik musi posiadać aktywny adres e-mail, na który otrzyma odpowiedź na zadane zapytanie lub zgłoszoną sprawę. W celu skorzystania z Formularza Kontaktowego, należy:
  1. wypełnić pole „Tytuł wiadomości” oraz „Treść wiadomości”, wskazując odpowiednio tytuł oraz treść wiadomości skierowanej do Administratora;
  2. wypełnić pole „Adres e-mail”, podając adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłana odpowiedź Administratora;
  3. potwierdzić akceptację Regulaminu.
 4. Usługa Linków do Marek to usługa polegająca na udostępnianiu na Stronach Internetowych odnośników do pozostałych Storn Internetowych. Użytkownik może przenieść się ze Strony Internetowej, którą ogląda, do innej Strony Internetowej, klikając na zamieszczony na tej Stronie Internetowej Link. Po kliknięciu Linku Użytkownik zostanie przeniesiony bezpośrednio na Stronę Internetową, do której prowadzi Link, bez konieczności wpisywania odpowiedniego adresu www.
 5. Usługa Udostępnianie polega na zamieszczeniu na Stronie Internetowej przycisku określonego portalu społecznościowego, który umożliwia udostępnienie czytanej przez Użytkownika treści zamieszczonej na Stronie Internetowej bezpośrednio na tablicy Użytkownika w tym portalu społecznościowym. Do skorzystania z Usługi Użytkownik musi posiadać aktywne konto na danym portalu społecznościowym, na którym chce dokonać Udostępnienia. Aby skorzystać z Usługi Udostępniania, należy kliknąć na przycisk Udostępniania oraz zalogować się w portalu społecznościowym za pomocą własnego loginu i hasła oraz pozytywnie przejść proces uwierzytelniania do tego portalu. Usługa Udostępniania polega na zamieszczeniu odpowiedniego przycisku na Stronie Internetowej. Czynności dokonywane przez portale społecznościowe pozostają poza Usługą świadczoną przez Administratora.
 6. Usługa Linków do Social Media Marek polega na udostępnieniu na Stronie Internetowej odnośników do Social Media Marek. Kliknięcie na odnośnik powoduje przeniesienie Użytkownika bezpośrednio na fanpage, kanał, profil Marki prowadzony na określonym portalu społecznościowym. Widoczność poszczególnych zawartości oraz możliwość skorzystania z poszczególnych funkcjonalności na danym Social Media jest uzależnione od zakresu usług świadczonych przez dany portal społecznościowy i w szczególności może być uzależniona od tego, czy Użytkownik posiada aktywne konto na danym portalu społecznościowym i dokonał zalogowania.
 7. Usługa Newslettera polega na cyklicznej wysyłce Informacji Handlowych na podany przez Użytkownika adres e-mail. Aby zapisać się do Newslettera, należy podać adres e-mail, na który Użytkownik zamawia przesyłanie Newslettera oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usługi Newslettera.
 8. Usługa Newslettera może być świadczona wyłącznie na adres w-mail Użytkownika. Podając adres e-mail dedykowany dla usługi Newslettera Użytkownik tym samym potwierdza, że jest dysponentem tego adresu e-mail.
 9. Usługa Social Media polega na prowadzeniu przez Administratora oficjalnego fanpage, kanału informacyjnego, profilu Administratora lub Marki na wybranym portalu społecznościowym, np. na Facebooku, Instagramie, Twitterze, Youtube itd. W Social Media Administrator zawiera Informacje Handlowe dotyczące Administratora lub określonej Marki: aktualności, informacje o produktach, informacje związane tematycznie z produktem lub z Marką. Social Media mogą umożliwiać również komunikację z Administratorem (np. Messenger Facebooka), zamieszczanie zdjęć lub komentarzy (np. Facebook, Twitter, Youtube). Zakres poszczególnych Usług Socjal Media oraz ogólne zasady ich świadczenia są uzależnione od funkcjonalności określonego portalu społecznościowego i na warunkach zawartych w regulaminie tego portalu.

Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie Usług

 1. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z zawarciem z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczą. Usługobiorca przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczą zobowązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Zawarcie umowy następuje w momencie otworzenia Strony Internetowej lub którejkolwiek z jej podstron, Social Media, poprzez wyrażenie zgody na wysyłkę / subskrypcję Newslettera lub poprzez kliknięcie na Linki do Marek, Linki do Social Media lub przycisku Udostępniania.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas wykonywania tych Usług, tj.:
  1. w przypadku dostarczania treści na Stronie Internetowej lub Social Media – do momentu zamknięcia Strony Internetowej lub Social Media;
  2. w przypadku formularza kontaktowego – do momentu dokonania wysyłki wiadomości lub opuszczenia formularza kontaktowego;
  3. w przypadku Uslugi Neslettera – do momentu cofnięcia zgody lub rezygnacji z subskrypcji;
  4. w przypadku Linków do Marek, Udostępniania – do momentu przeniesienia do Strony Internetowej, Social Media lub Udostępnienia zawartych pod Linkami lub przyciskami.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie wiąże się z opłatami po stronie Usługobiorcy na rzecz Administratora.
 5. Usługobiorca może korzystać z usług anonimowo, tj. bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Korzystanie z Newslettera, Informacji Handlowej oraz formularza kontaktowego wiąże się z podaniem adresu e-mail, który może stanowić dane osobowe lub wraz z innymi informacjami posiadanymi przez Administratora może prowadzić do identyfikacji osoby fizycznej, podanie danych osobowych nie jest jednak wymagane do świadczenia usług Newslettera. Korzystanie z Social Media może wiązać się z ujawnieniem tożsamości Użytkownika, jeżeli korzysta on z danego portalu społecznościowego w sposób zidentyfikowany (jest zalogowanym użytkownikiem tego portalu społecznościowego, a jego dane użytkownika jawne

Warunki korzystania z Usług

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub wprowadzających w błąd, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych Administratora.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcą z Usług w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub postanowieniami Regulaminu.
 3. Administrator świadczy usługi nieprzerwanie, z zastrzeżeniem przerw technicznych wynikających z konieczności prowadzenia czynności konserwacyjnych, modernizacyjnych lub serwisowych.
 4. Świadczenie usług wiąże się z zamieszczaniem przekierowań - linków do usług innych podmiotów (np. do portali społecznościowych). Administrator odpowiada wówczas wyłącznie za świadczenie Usług w zakresie zamieszczania odpowiednich linków i nie odpowiada za usługi świadczone przez inne podmioty, a do których linki Administrator udostępnia w ramach Usług.
 5. W przypadku podejrzenia o naruszenie przez Użytkownika Regulaminu lub polskiego prawa, Administrator ma prawo zawiesić możliwość korzystania z Usług oraz podjąć działania wyjaśniające wszystkie istotne okoliczności dotyczące ewentualnego naruszenia. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług Użytkownikowi, który łamie którekolwiek z postanowień Regulaminu. Ponowienie świadczenia Usług jest uzależnione od decyzji Administratora.
 6. Za przerwy w dostępności Usług spowodowane ww. okolicznościami Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia finansowe lub niefinansowe.
 7. Usługi mają charakter informacyjny. Administrator nie daje gwarancji przydatności publikowanych oraz przesyłanych treści do określonego celu lub zastosowania ani ich adekwatności do zainteresowań konkretnego Użytkownika.
 8. Strony Internetowe, Social Media oraz wszystkie ich elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 9. Administrator zobowiązuje się do korzystania ze Stron Internetowych oraz z Social Media z poszanowaniem praw własności intelektualnej. Korzystanie z umieszczonych na stronie treści nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw do utworów czy baz danych w nim zawartych.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług wymagane jest posiadanie sprzętu komputerowego lub innego sprzętu elektronicznego wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową umożliwiającą otwieranie stron internetowych oraz z dostępem do Internetu. Sposób wyświetlania Usług, ich części lub widoczność poszczególnych sekcji może różnić się lub być uzależniona od wersji przeglądarki, zainstalowanych wtyczek lub systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Różnice te nie stanowią nieprawidłowego świadczenia Usług.
 2. W przypadku Usługi formularza kontaktowego oraz Newslettera niezbędne jest również posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. W przypadku Usługi Udostępniania niezbędne jest również posiadanie aktywnego konta użytkownika na określonym portalu społecznościowym, na którym ma nastąpić Udostępnienie.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacją może być jakiekolwiek zastrzeżenie lub uwaga dotyczące świadczenia Usług.
 3. Reklamacje należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej reklamacje_R@bielenda.pl bądź na piśmie na adres Administratora wskazany w niniejszym Regulaminie.
 4. Administrator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej, z której przysłano reklamację, chyba że Użytkownik składający reklamację wskazał inny adres, tradycyjny lub elektroniczny, do udzielania odpowiedzi.
 5. Reklamacja powinna zawierać wszystkie informacje pozwalające na jej rozpatrzenie. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie pozyskanie dodatkowych informacji, Administrator podejmie kontakt z Użytkownikiem składającym reklamację w celu ich uzupełnienia.
 6. Reklamacja może zostać złożona anonimowo, tj. bez podawania danych dotyczących tożsamości Użytkownika, jeżeli nie jest to niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
 7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z niniejszym Regulaminem nie podlega dalszemu rozpatrzeniu.

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących, ważnych przyczyn:
  1. ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. w celu realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
  3. ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania ze Stron Internetowych lub Social Media w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
  4. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Strony Internetowej, Social Media lub którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, w tym w sytuacji rozpoczęcia świadczenia nowych Usług, udostępnienia nowych funkcjonalności lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych Usług lub funkcjonalności istotnie zmieniających zakres świadczonych Usług.
 2. Każdorazowa zmiana będzie obwieszczona poprzez opublikowanie nowego Regulaminu na Stronie Internetowej.
 3. Użytkownicy Usług Newslettera zostaną również osobno, indywidualnie poinformowani o zmianie Regulaminu na adres e-mail wykorzystywany do świadczenia Usługi.
 4. W przypadku braku akceptacji Regulaminu o nowej treści Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usługi w terminie 14 dni. W tym czasie należy poinformować Administratora o odstąpieniu od umowy na adres office@orklacare.pl.
 5. W relacjach z Użytkownikiem stosowany jest język polski.
 6. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.
 7. Do rozstrzygania sporów pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem właściwy jest sąd polski.
 8. Niezależnie od powyższego, Administrator deklaruje chęć pozasądowego rozstrzygania sporów z Użytkownikami, w tym m.in. zgodnie z trybem przewidzianym na stronie www.uokik.gov.pl.
 9. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 10. Niniejsza Polityka obowiązuje od 2.11.2018r.